شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
واحد بهداشت تغذيه
 
كارشناس بهداشت تغذيه: آرزو كوچكي
 
 
 

 اهم وظايف
کارشناس بهداشت تغذیه
 

. نظارت و ارزشیابی مربوط به تغذیه در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت

. جمع بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آمار جمع آوری شده در حیطه وظایف تعیین شده

. اقدام به بررسی و انجام پژوهش به منظور شناسایی عادات غذایی و مشکلات تغذیه ای، شیوع و پراکندگی سوء تغذیه و علل آن

. ایجاد آگاهی لازم در جامعه و عموم در زمینه تغذیه با استفاده از نشریات ، پوسترها و پیام های آموزشی

. اقدام در اجرای برنامه های آموزشی و بهبود تغذیه گروههای خاصی نظیر دانش آموزان ، سالمندان و کارگران

. ارائه مشاوره و نظرات تخصصی کارشناس در حیطۀ شغلی

. شرکت در جلسات و کمیسیونهای بهداشتی و تخصصی

. همکاری باديگر واحدهای درون بخشی و برون بخشی در جهت پیشبرد اهداف تعیین شده

1392/02/21
Powered by DorsaPortal