شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
واحد امور حسابداری و امور مالی
 
مسئول حسابداري: حسن توكلي
 
 
 
اهم وظايف مسئول حسابداري
 
 •  نظارت بر تهیه و تنظیم لیست حقوقی، صدور چک، برگه های محاسباتی و...
 •   سرپرستی انجام امور مربوط به عملیات مالی واحد
 •   نظارت عملکرد کارکنان تحت پوشش و جریان امور واحد
 •  رسیدگی به حسابها و علی الحسابها و مدارک مالی
 •   هدایت جریان مالی و فرایند محاسبانی اسناد و مدارک
 •  راهنمایی و کنترل کار و امور محاسبانی واحد
   
   شرکت در جلسات مدیریتی و رایزنی و ....
عامل ذيحساب:محسن حسين زاده
 
 
اهم وظايف عامل ذيحساب
 
 •  پیگیری تأمین اعتبار بابت هزینه های جاری و عمرانی و مانده برگشتی های سال ماضی
 • تجزیه و تحلیل هزینه هایی واحد ثبت در سامانه حسابداری تعهدی
 • پرداخت هزینه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق تخصیص های صادره از سوی دانشگاه
 • بررسی هزینه های  انجام شده و مطابقت آن با قوانین و آیین نامۀ مالی و معاملاتی دانشگاه
 •  پرداخت بر اساس اولویت های تعیین شده توسط دانشگاه علوم پزشکی
 •  تقسیم هزینه های انجام شده در محل تخصیص های صادره
 •  ثبت چک های صادره در دفتر کل، اعتبارات، اندیکاتور و بستن حساب ها تا پایان سال مالی
 •  جلوگیری از هزینه های غیر ضرور با توجه به محدودیت بودجه ای واحدها
                          
حسابدار:  مرضيه باخدا
 
 
اهم وظايف حسابدار
 
 • تهیه و تنظیم لیست حقوق، چک، برگه های محاسبانی و کنترل حسابها
 • رسیدگی به حسابها و پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مالی
 • انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه
 • بررسی صورت حسابهای تنظیم شده
 • نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای، جریان امور واحد، ارائه راهنمایی های لازم مالی
 •  راهنمایی و. کنترل کار و امور محاسباتی واحد
 • تهیه و تنظیم پیش نویس فرمهای محاسباتی و اسناد مالی و بودجه تفصیلی و ...

 

1391/02/27
Powered by DorsaPortal