شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
واحد بهداشت مدارس

مسئول واحد بهداشت مدارس: ربابه بازيار
 
 
اهم وظايف مسئول بهداشت مدارس


 
 • جمع آوري  ،جمع بندي وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به دانشگاه علوم پزشكي
 • بررسي وشناخت وضعيت  موجود به منظور تعيين نيازها و اولويت ها
 • همكاري درانجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس
 • تهيه متون وتدوين وارائه رسانه و مدول هاي علمي وآموزشي درزمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدين پرسنل وكاركنان مدارس ومعلمين )
 • اجراي ضوابط ، استانداردها ودستورالعمل هاي ابلاغي
 • بررسي وشناخت مسائل ومشكلات مدارس شهرستان وهمكاري درجهت رفع آنها
 • پيشنهاد وهمكاري درتهيه وتدارك تجهيزات وملزومات
 • هماهنگي وهمكاري با سايربخشهاي مرتبط ، درجهت توسعه برنامه هاي سلامت مدارس ونوجوانان
 • فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس والدين دانش آموزان وسايرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس
 •  نظارت،پايش، ارزشيابي مستمر ومداوم ازفعاليتهاي مدارس
 • تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه واحد
 • تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمنطقه تحت پوشش
 •  
1391/02/30
Powered by DorsaPortal