شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
حراست
 
رابط حراست: عزت اله اكبرزاده 
 
 
اهم وظايف رابط حراست شبكه
 

اداره حراست دانشگاه در راستاي حفاظت و حراست از ارزشهاي والاي نظام، حفظ و انسجام د رمجموعه دانشگاه و جلوگيري از انحراف و تخلف د رامور اجرايي و در ديگر زمينه ها، ايجاد شده است.عملكرد كنترلي حراست را مي توان در چهارچوب وظايف ذيل خلاصه نمود:

- كشف و گزارش تخلفات احتمالي

- كشف و برخورد با جرايم و تخلفات سياسي، امنيتي و اداري مجموعه  و اعلام به مسئولين ذيربط

- نظارت بر روند دريافت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندي شده و توزيع و نگهداري آنها به صورت متمركز

- نظارت بر حفاظت فيزيكي دانشگاه و تهيه طرحهاي حفاظت فيزيكي

- آموزش و توجيه مسئولين واحدها و پرسنل زيرمجموعه در زمينه هاي حراست، حفاظت اسناد، افراد ، تاسيسات و نظارت بر اجراي طرحها

- همكاري در تهيه طرحهاي حفاظتي ، امنيتي و نظارت مستمر بر اجراي طرحهاي مذكور

- پيگيري وظايف ارجاع شده از سوي مسئولين ذيربط

- ارائه مشاوره امنيتي به بالاترين مقام اجرائي دستگاه

 -پي گيري و اجراء بخشنامه ها و دستورالعملها

1394/01/18
Powered by DorsaPortal