شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
معاون بهداشت و فنی

معاون بهداشت و فني ورئيس مركز بهداشت شهرستان محمودآباد
 
 
 
 
 
 
 
اهم وظايف معاون بهداشتي وفني
 
 • شناخت خصوصيات جغرافيائي و جمعيتي استان و شناسائي مسائل محلي و منطقه اي و بررسي راه هاي عملي رفع تنگناها و حل مسائل فني
 •  همكاري با رئيس مركز بهداشت استان در زمينه آشنايي كامل با برنامه هاي كشوري و انتخاب مناسب ترين روشها و اجراي آنها در استان
 • مشاركت در تهيه برنامه هاي راهبردي ، تفضيلي و عملياتي حوزه سلامت در استان و نظارت بر حسن اجراي آنها
 • نظارت و هدايت كليه برنامه هاي فني واحدهاي تحت پوشش حوزه معاونت بهداشتي ( ستادي و شهرستاني )
 •  دريافت و بررسي گزارش‌هاي رسيده از واحدها و شبكه‌هاي بهداشتي و درماني تابعه و همكاري براي تهيه بازخوراند مناسب در راستاي ارتقاء كمي و كيفي فعاليت‌هاي واحدهاي موجود متناسب با ضوابط كشوري
 •  جمع‌آوري و دسته‌بندي اطلاعات و آمارهاي مورد نياز جهت برنامه‌ريزي و اجراي برنامه ها در منطقه
 • مشاركت در انتخاب فني- تخصصي متقاضيان استخدام و نقل و انتقال نيروهاي شاغل در سيستم بهداشتي و درماني و بكارگيري تمهيدات لازم براي بقا و استمرارتامين نيروي انساني و كارآمد
 • برقراري هماهنگ ي هاي لازم بين واحدهاي تابعه مركز بهداشت استان و ساير واحدهاي دانشگاه
 • برقراري مكانيزم‌هاي جلب مشاركت مردمي و هماهنگي‌هاي ساير بخش‌هاي موثر در سلامت جامعه و فعاليت‌هاي بهداشتي در تمام سطوح ( برنامه ريزي اجرا نظارت )
 • برنامه ريزي و هماهنگي جهت ايجاد واحدهاي جديد و ارتقاء كمي و كيفي واحدهاي موجود متناسب با ضوابط كشوري
 • همكاري به منظور هماهنگي در آموزش نيروي انساني و هدايت و رهبري فعاليت‌هاي جاري از طريق آموزش بدو خدمت، حين خدمت و باز آموزي‌هاي توام با نظارت و پايش
 • انجام پژوهشهاي مناسب و كاربردي با توجه به شناخت توانائي هاي بالقوه استان و تهيه طرحهاي جديد متناسب با شرايط اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي
 •  تطبيق دستورالعمل‌ها و پروتكل‌هاي بهداشتي، درماني، آموزشي و تحقيقاتي از طريق كميته‌هاي علمي و دستورالعمل‌هاي جديد
 •  اجراي ساير دستورات مرتبط طبق دستور مقام مافوق
 • 1394/01/18
  Powered by DorsaPortal