شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
مديريت شبكه

 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان محمودآباد: دکتر عباس توان

 

 
 
اهم وظایف مدیریت شبکه بهداشت و درمان :

نظارت بر اجرای صحیح سیاست ها و خط مشی ها ی وزارت مطبوع در شهرستان به ویژه در مسائل بهداشتی

- شناخت مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی منطقه .

- ایجاد هماهنگی لازم بین ارگانها و نهاد ها و سایر سازمانهای دولتی بمنظور پیشبرد برنامه بهداشتی و درمانی .

- نظارت و رسیدگی و اخذ تصمیمات لازم در اداره امور اداری و مالی ستاد و واحد های تابعه شبکه .

- ایجاد هماهنگی لازم با مرکز بهداشت استان برای تعیین و تامین نیروی انسانی متعهد مورد نیاز .

- فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم در جهت برقراری ارتباط و هماهنگی بین اجزای شبکه از سطوح پایین تا بالا .

- هدایت و نظارت بر حسن جریان امور واحد های اجرایی تابعه از طریق سرکشی های مستمر به آنها و اتخاذ تصمیم لازم .

- پیش بینی و تهیه وسایل و تجهیزات و دارو های مورد نیاز واحد های عرضه خدمت در حوزه تحت پوشش .

- نظارت و کنترل بر واحد های بهداشتی و درمانی بخش خصوصی و هدایت آنها در جهت خط مشی های وزارت بهداشت و درمان و مرکز بهداشت استان .

- تشکیل کمیته های فنی و تخصصی بمنظور پیشبرد برنامه های بهداشتی و درمانی و آموزشی .

-پیشنهاد و تنظیم بودجه بر اساس برنامه های تنظیم شده و نظارت بر حسن اجرای دستور العمل های بودجه مصوب و جلوگیری از هزینه اعتبارات بهداشت در بخش درمان .

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوط به مواد داروئی ، غذائی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی حوزه تحت پوشش .

- تشویق و ترغیب مردم بمنظور مشارکت فعال آنان در جهت اجرای برنامه های مورد نظر

- نظارت بر گسترش و کیفیت خدمات آزمایشگاهی و داروئی حوزه تحت پوشش .

- نظارت بر ارزشیابی واحد های تابعه .

- انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام ما فوق در جهت پیشبرد اهداف بهداشتی و درمانی .

1400/08/30
Powered by DorsaPortal